• één keer per week 60 minuten
  • individueel
  • voor begeleiding van leerlingen met ernstige taal- of andere leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D.

Dyslexie

Remedial teaching (RT) is individuele begeleiding voor leerlingen met dyslexie of andere taal- en leerproblemen. Ook kan desgewenst een dyslexiescreeningsonderzoek worden afgenomen. Na een periode van een aantal maanden RT kan pas worden vastgesteld of een leerling in aanmerking komt voor een nader dyslexieonderzoek, waarbij een dyslexieverklaring kan worden afgegeven.

Dyslexie op de basisschool

Dyslectische leerlingen op de basisschool hebben niet alleen moeite met taal- en spellinggerelateerde taken, maar met alle taken die een beroep doen op het snel oproepen van kennis. Het aanleren van regels is voor hen lastig en het toepassen van een eenmaal gememoriseerde regels levert vaak problemen op. Daarnaast kunnen zij moeite hebben met het richten van aandacht en concentratie. Door tegenvallende resultaten is het vertrouwen in eigen kunnen vaak matig ontwikkeld.

Denkstappenplannen en studievaardigheden

Wij kijken wat een leerling nodig heeft om zich de stof eigen te maken. Vaak zijn dat denkstappenplannen voor meer structuur, maar ook kaartjes, symbolen en kleuren helpen de leerlingen bij het verwerken van de leerstof en het memoriseren daarvan.

Digitale hulpmiddelen

Bij Eigenwijs Leren kunnen leerlingen digitale hulpmiddelen uitproberen, zoals het tekst-naar-spraakprogramma L2S. Ook kan advies gegeven worden over andere hulpmiddelen, zoals een leesplankje, leeslineaal of leesvenster.

Handelingsplan en verslag

Aan remedial teaching gaat altijd een Individueel pedagogisch didactisch onderzoek vooraf. Op grond van de uitkomsten daarvan stelt de remedial teacher een persoonlijk handelingsplan op met de doelen voor de begeleiding. Na 3 maanden volgt een evaluatie, waarna de doelen voor de volgende periode worden vastgesteld. Aan het einde van de begeleiding volgt een afsluitend verslag.

Contact met ouders/school

Er wordt structureel contact met ouders, de IB-er en de leerkracht op de school onderhouden. Indien van belang wordt er contact opgenomen met externe verwijzers, zoals de ambulant begeleider, de huisarts of maatschappelijk werk. Ouders wordt vooraf gevraagd hiervoor schriftelijk toestemming te geven.

Remedial teaching rekenen/wiskunde

De ondersteuning voor Veda van Brigitte kwam als een welkome hulp na vele jaren gemodder op school waar veel extra werk werd gedaan zonder resultaat. Na inspanning van Brigitte maakte Veda voor het eerst een significante vooruitgang op het gebied van rekenen. Ze is zeer betrokken bij het proces, denkt altijd mee en is sympathiek en toega kelijk. Ik heb Brigitte aan iedereen aangeraden die ik spreek over kinderen met leerachterstanden en binnenkort begint mijn zoon een training Leren leren.

Claudia, moeder van Veda