UNIEKE TEVREDENHEIDSGARANTIEBEPALING BIJ EIGENWIJS LEREN

Bij Eigenwijs leren is de klant koning. Ik vind het daarom heel belangrijk om tevreden deelnemers te hebben. Indien na een periode van 6 behandelingen- en/of trainingslessen blijkt dat een leerling/deelnemer geen baat heeft bij de begeleiding, dan wordt deze beëindigd.

Het betaalde lesgeld wordt volledig geretourneerd, indien aan de geldende voorwaarden is voldaan.

 • leerling/deelnemer heeft tijdens het traject duidelijk te kennen gegeven dat geboden     begeleiding niet voldoet aan de verwachtingen.
 • leerling/deelnemer moet in de thuissituatie aantoonbaar geoefend hebben met de aangeleerde vaardigheden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lesgeld Remedial Teaching

 •  € 40,00 per les van 50 minuten // 45 minuten direct leerlingcontact en 5 minuten bespreken van opdrachten, administreren en contact ouders.
 • Cliënt betaalt het aantal lessen van die maand, op basis van een factuur.
  Remedial teaching lessen met een afwijkende tijdsduur worden naar rato doorberekend.
 • Korting bij afname van een 12-lessenkaart*.
  Prijs 12-lessenkaart € 440,-
  *De 12-lessenkaart wordt voorafgaand aan de begeleiding gefactureerd.
  De 12-lessenkaart dient voor aanvang van de begeleiding te worden betaald.

Opstellen handelingsplan

 • € 12,50 per 15 minuten voor het maken van een handelingsplan.
  Het handelingsplan  wordt per periode van 12 lessen met de ouders/kind geëvalueerd en, indien nodig,  bijgesteld.

Overige werkzaamheden

 •  € 12,50 per 15 minuten
  (bestuderen rapporten, schoolbezoek, reistijd, telefoongesprekken /tussentijds overleg met ouders, leerkrachten, intern begeleiders, logopedisten, orthopedagogen en/of psychologen e.d.)

Kilometervergoeding

 •  € 0,25 per kilometer
  Dit tarief wordt berekend bij bezoeken aan scholen buiten de gemeente Kaag en Braassem.

Vergoeding materialen

 • Kopieën en lesmaterialen zijn inbegrepen in het lestarief.
 • Werkboeken worden tegen kostprijs doorberekend.

Afzeggen van lessen Remedial Teaching

 • In geval van verhindering of ziekte van de leerling dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren worden doorgegeven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.

Beëindiging van lessen Remedial Teaching

 • Behandelovereenkomst tussen opdrachtgever en Eigenwijs Leren wordt afgesloten voor een 1e periode van tenminste 6 behandelingen Remedial Teaching. Indien opdrachtgever en/of Eigenwijs Leren de behandelingen daarna wil beëindigen, dan vervalt daarmee per direct de behandelovereenkomst.
 • Een 2e of volgende behandelovereenkomst tussen opdrachtgever en Eigenwijs Leren wordt afgesloten voor tenminste 12 behandelingen Remedial Teaching. Indien opdrachtgever en/of Eigenwijs Leren de behandeling in deze 2e of volgende behandelperiode wil beëindigen, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van 4 weken.

Overige Algemene Voorwaarden

 • De algemene voorwaarden voor particulieren RTR110621 van toepassing. De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT). Wijzigingen in tarieven en specificaties blijven voorbehouden.
 • Alle genoemde tarieven zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de LBRT.
 • In geval van verhindering of ziekte van de leerling dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren worden doorgegeven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.
 • Afspraken voor een intake dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Extra tijd die aan u of uw kind wordt besteed, zoals overleg op externe locatie, wordt in rekening gebracht tegen een tarief van €12,50 per 15 minuten.
 • Lessen en trainingen worden automatisch beëindigd na de overeengekomen termijn. Indien de lessen/trainingen voor de overeengekomen termijn worden beëindigd, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van 4 weken.
 • Gedurende de schoolvakanties kunnen individuele lessen, in overleg, worden voortgezet.
 • De kosten dienen doorgaans door de ouders zelf te worden betaald. In sommige gevallen worden de kosten (gedeeltelijk) vergoed door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of een persoonsgebonden budget (rugzakje).
 • Er is momenteel een aantal zorgverzekeraars dat behandelingen vergoedt in het extra pakket (hieronder vallen ook vergoedingen voor Daisyspelers e.d.)
 • Om voor de vergoeding in aanmerking te komen moet de dyslexie vastgesteld zijn volgens de richtlijnen van de SDN door een GZ-psycholoog. Raadpleeg hiervoor de polis of neem contact op met de zorgverzekeraar. Geef bij gebruik van hulpmiddelen duidelijk aan dat het hier gaat om gebruik thuis en niet om gebruik op school.
 • Hulpmiddelen voor dyslexie zoals de Daisyspeler, de Readingpen en het softwareprogramma Kurzweil 30000 zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als uitgaven wegens ziekte en/of blijvende invaliditeit, omdat het hier gaat om hulpmiddelen die niet of nauwelijks worden gebruikt door mensen die niet de beperking dyslexie hebben.
 • De kosten van een psychodiagnostisch- of orthodidactisch onderzoek worden soms vergoed door de Gemeente. Een verzoek kan worden ingediend bij de afdeling Algemene Zaken. Er kan een beroep worden gedaan op de Algemene Bijstandswet. De behandelingskosten worden namelijk erkend als bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan. Aan de hand van het Besluit Landelijk Draagkrachtcriteria wordt individueel bekeken of ter zake bijzondere bijstand verleend kan worden. Informeer hiervoor bij de uitkeringsinstantie.
 • Er zijn bedrijven die, in bepaalde gevallen, de kosten van remedial teaching van hun medewerkers voor hun rekening nemen. Meestal dient men zich hiervoor tot de afdeling Personeelszaken te wenden.
 • Tot slot kan vermeld worden, dat de kosten van remedial teaching mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn. Vraag hiervoor de brochure “Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven” aan.